Algemene voorwaarden

1. Inleidende bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan met VengaBarcelona. De gegevens van VengaBarcelona zijn:


Reisorganisator: 

VengaBarcelona |  Carrer de Mallorca 496 Sat | 08013  Barcelona |

Telefoonnr.  +34 663 677 339  |  E-mail: hola@vengabarcelona.com 

 

Reisovereenkomst: de overeenkomst die tussen VengaBarcelona en reiziger verbindt tot het verschaffen van een door VengaBarcelona aangeboden georganiseerde reis of reisgerelateerde dienst, op basis van één of meerderde  van de volgende diensten:
– a. vervoer;
– b. verblijf;
– c. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis/pakketreis uitmaakt, zoals toegangskaarten voor evenementen

Reiziger:
– a. de wederpartij van reisorganisator, zijnde hoofdboeker en medereizigers van hoofdboeker
– b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard

2. Informatie van de reisorganisator

VengaBarcelona draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.

Kennelijke fouten en vergissingen binden VengaBarcelona niet.

3. Informatie van de reiziger

De reiziger verstrekt VengaBarcelona vooraf het sluiten van de reisovereenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de reisovereenkomst. De reiziger erkent dat VengaBarcelona zich het recht voorbehoudt om ten aanzien van specifieke medische condities een medische verklaring van reiziger te verlangen en andere persoonlijke relevante informatie op te vragen en bij het ontbreken van die verklaring en informatie de reiziger het recht op deelname te ontzeggen.

Artikel 3.1

Je verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens over jezelf en de door jou aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 3.2

Je vermeldt de bijzonderheden over je eigen gezondheid, lichamelijke en geestelijke toestand en die over de door jou aangemelde groep reizigers, die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis.

 

Artikel 3.3

Als je in je informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat de organisator of iemand namens hem jou en je eventuele medereiziger(s) van (verdere) deelname aan de reis uitsluit. In dat geval brengt VengaBarcelona alle hiermee gemoeide kosten aan de reiziger in rekening.

 

Artikel 3.4

Het reisaanbod kan op kan om medische of andere redenen op verzoek gewijzigd worden door VengaBarcelona. Als hieraan kosten zijn verbonden, maakt VengaBarcelona die aan de reiziger bekend. VengaBarcelona is niet verplicht om aan een dergelijk verzoek gehoor te geven. Doet hij dat wel, dan is de reiziger verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.

4. Ontbindende voorwaarden Reisorganisator

VengaBarcelona behoudt zich het recht voor geen reisovereenkomst aan te gaan, en/ of na bevestiging van de boeking met artikel 13, zonder opgaaf van redenen, tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, indien er betreffende de reiziger feiten of omstandigheden zijn of andere zwaarwegende persoonlijke informatie die bij VengaBarcelona verontrustende twijfel oproepen over de psychische- of lichamelijke gesteldheid van de reiziger. VengaBarcelona heeft in dat geval de verplichting tot restitutie van de mogelijk reeds ontvangen reissom van de reiziger minus de reeds gemaakte niet terugvorderbare kosten van derden.

5. Totstandkoming en inhoud overeenkomst

5.1: Reiziger bindt zich aan het aanbod van VengaBarcelona inclusief deze algemene voorwaarden, wanneer reiziger aan VengaBarcelona schriftelijk of mondeling te kennen geeft het aanbod te accepteren. Op dat moment maakt reiziger een boeking en is vanaf dat moment gebonden aan de bepalingen van deze algemene voorwaarden.


5.2: Herroeping: het aanbod van VengaBarcelona is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen, met als doel het corrigeren van fouten bij verrekening van de reissom en andere informatieve fouten.

5.3: De reiziger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de reisovereenkomst voortvloeien. Indien een boeking meer dan één persoon bevat, dan is de hoofdboeker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de reisovereenkomst voortvloeien.

6. Betaling OK

6.1: Het aanbetalingsbedrag is gedefinieerd als het bedrag wat bij aangaan van de reisovereenkomst als vooruitbetaling op de reissom wordt voldaan.

6.2: Het restbedrag is gedefinieerd als het nog te betalen bedrag dat overblijft bij aftrek van het aanbetalingsbedrag van de reissom.

De betaling van de volledige reissom dient uiterlijk 21 kalenderdagen voor de reis op de rekening van VengaBarcelona te staan, mits anders vermeld in de communicatie aan de klant, met name bij groepsreizen zal dit van toepassing zijn.

Wanneer de hoofdboeker niet tijdig aan een geldelijke verplichting heeft voldaan, ontvangt de hoofdboeker van VengaBarcelona een betalingsherinnering met het verzoek het nog verschuldigde bedrag per ommegaande te voldoen. Indien daar kosten voor worden gemaakt, dan kan VengaBarcelona deze doorberekenen aan de reiziger.

6.4: Indien voor aanvang van de geboekte reis geen gehoor is gegeven aan de herinneringsemail zal VengaBarcelona telefonisch om opheldering vragen. Bij geen gehoor heeft reisorganisator het recht de overeenkomst per direct te beëindigen zonder dat de reiziger enige vorm van restitutie ontvangt van reeds betaalde bedragen.

6.6: Indien van één of meerdere onderdelen van de reis geen gebruik wordt gemaakt, vindt er geen restitutie van de niet genoten onderdelen plaats.

7. Reissom

7.1: De aangeboden reissom geldt per pakket tenzij anders is aangegeven. In de reissom zijn inbegrepen de diensten en voorzieningen zoals in het reispakket vermeld. VengaBarcelona behoudt zich het recht voor om na het moment dat er al reeds een gedeelte van- of de complete factuur is voldaan door de reiziger, de aangeboden reissom te kunnen verhogen/wijzigen als gevolg van eventuele wijzigingen van derden ofwel door mogelijke persoonlijke voorkeuren/wensen van de klant omtrent de betreffende reis.

7.2: Op de plaats van bestemming van de reis geheven extra (toeristen)belastingen, zijn niet in de reissom inbegrepen. VengaBarcelona is niet verantwoordelijk voor bovenstaande extra kosten voor de reiziger ook al zou VengaBarcelona hier geen melding van hebben gemaakt in de informatieverstrekking naar reiziger.

8.Wijzigingen evenementen

8.1: VengaBarcelona is niet verantwoordelijk voor het, om welke reden dan ook, niet (kunnen) deelnemen aan de reis en/of het niet (kunnen) bijwonen van het geboekte evenement en is niet aansprakelijk voor schade die de reiziger hierdoor mogelijk lijdt. VengaBarcelona zal altijd zorg dragen voor een passend reisschema waarbinnen een bezoek van een evenement redelijkerwijs mogelijk is. VengaBarcelona zorgt dus dat de reisonderdelen zijn afgestemd op het evenement. Het is echter de eigen verantwoordelijkheid van de reiziger om daadwerkelijk op tijd te komen.

8.2 Indiende reiziger niet kan deelnemen aan de reis en/of het geboekte evenement niet kunt bijwonen door een oorzaak die niet aan zichzelf te wijten is, bijvoorbeeld door een vertraging/annulering van de vlucht, door annulering/verplaatsing van het evenement, of door een wijziging van de aanvangstijd van het evenement waarvan de reiziger niet tijdig op de hoogte had kunnen zijn, zal VengaBarcelona zoveel mogelijk behulpzaam zijn maar is niet verantwoordelijk voor de kosten. N.B. Het gaat hierbij om situaties waarbij de eerste reisdag reeds is aangevangen.

8.3 Indien een evenement wordt verplaatst helpt VengaBarcelona je bij het omboeken van de vlucht en/of het zoeken naar een alternatief voor het evenement indien dit in de pakketreis zit inbegrepen. Eventuele extra hotel- of anderzijds verblijfkosten in verband met extra overnachtingen die hiermee gepaard gaan, zullen voor eigen rekening en risico komen van de reiziger, alsmede extra kosten voor vervoer zoals vluchten of omboekingskosten die bij derden moeten worden gemaakt.

9. Wijzigingen door reiziger

9.1: Tot de dag van vertrek kan alleen de hoofdboeker wijzigingen met betrekking tot de door hemzelf/haarzelf verstrekte informatie kenbaar maken aan VengaBarcelona. VengaBarcelona zal voor zover mogelijk proberen deze wijzigingen in te willigen en uit te voeren.

9.2:  VengaBarcelona behoudt zich het recht voor het door de hoofdboeker ingediende verzoek af te wijzen indien gegronde redenen daar aanleiding toe geven.

10. In- de- plaatsstelling
Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:a: de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
b: het verzoek wordt zo tijdig mogelijk van te voren door de hoofdboeker ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden uitgevoerd; en
c: de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

10.1: De kosten voor de genoemde in-de-plaatsstelling omvatten de door de reisorganisator gehanteerde wijzigingskosten en eventuele kosten van derden.

11. Reisbescheiden en benodigde reisdocumenten reiziger

11.1: De reiziger en medereizigers zijn zelf verantwoordelijk voor het bezitten van geldige reisdocumenten tijdens de gehele reis. Deze dienen geldig te zijn vanaf de eerste reisdag tot aan de laatste reisdag.

11.2: Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken vanwege het ontbreken van enig (geldig) document, zijn alle kosten die daaruit mogelijk volgen voor eigen rekening van de reiziger.

11.3: VengaBarcelona is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of verloren gaan van bagage, reisbescheiden en/of reisdocumenten van reiziger.

12. Annuleringen door de reiziger

Indien je de reis annuleert, blijf je de reissom aan VengaBarcelona verschuldigd.

Indien het voor VengaBarcelona echter mogelijk is om bij haar leveranciers de geboekte onderdelen te annuleren zonder dat VengaBarcelona de prijs verschuldigd blijft of daarvoor kosten moet maken, dan zal VengaBarcelona de reissom voor zover mogelijk aan je restitueren, onder aftrek van de kosten die VengaBarcelona heeft moeten maken. Restitutie van het deel van de reissom dat ziet op de vlucht, is bij annulering nimmer mogelijk. Vanaf vijf dagen voor vertrek zijn de annuleringskosten altijd 100%. We vragen een annulering schriftelijk (per email) door te geven. We zullen binnen een werkdag reageren met een annuleringsbevestiging en de annuleringskosten. Uiteraard is het ook mogelijk om eerst een opgave van de annuleringskosten te ontvangen.

N.B. Toegangskaarten en vliegtickets kunnen na betaling niet meer worden geannuleerd worden en hiervoor vindt nimmer een vergoeding plaats.

13. Opzegging door reisorganisator

13.1: Als de reiziger zijn betalingsverplichtingen als genoemd in artikel 6: “Betalingen” niet nakomt, heeft VengaBarcelona het recht de overeenkomst per direct te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van VengaBarcelona op betaling van de openstaande reissom, vermeerderd eventuele bijkomende en/ of reeds gemaakte kosten.

13.2 VengaBarcelona kan dan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de reeds door de reiziger gemaakte kosten zoals verzekeringen vliegtickets naar bestemming of achteraf aan reisprogramma en overige kosten van persoonlijke aard.

14. Voorwaarden met betrekking tot Covid-19

14.1 Reizen of pakketreizen

 Indien VengaBarcelona de overeengekomen reis of pakketreis niet kan uitvoeren wegens negatief reisadvies (code rood) afgegevens door de overheid, dan zal VengaBarcelona op zoek gaan naar een alternatief voor de reis.

De reis wordt door de boeker zelf, dus op eigen initiatief, geannuleerd. Op dit punt gelden onze reguliere algemene voorwaarden. Het herroepingsrecht volgens richtlijn 2011/83/EU is niet van toepassing. Toegangskaarten en reizen zijn plaats en tijdsgebonden en vallen daarom buiten het herroepingsrecht. Annuleren van de bestelling is na het voldoen van de betaling niet meer mogelijk. 

De boeker is te allen tijde zelf verantwoordelijk om zich op de hoogte te stellen van actuele COVID 19-vereisten die het te bezoeken land aan van vertrek en aankomst stellen. De reiziger dient (tijdig) te beschikken over de juiste reisdocumenten en het voldoen aan de gestelde maatregelen in de landen. Houd hierbij ook altijd de website van Nederlandwereldwijd.nl in de gaten voor de actuele status. Wanneer de reiziger niet (tijdig) over de juiste reisdocumenten beschikt en/of niet voldoet aan de vereiste die de landen van vertrek en aankomst stellen, dan is de reiziger zelf verantwoordelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien. De reiziger heeft in zo’n geval geen recht op enige restitutie van het aankoopbedrag.

14.2 Toegangskaarten en/of vliegtickets

Indien een evenement, die verbonden staat met de geboekte reis of pakketreis, of een vlucht wordt geannuleerd vanwege Covid-19, zal VengaBarcelona aan dezelfde voorwaarden voldoen als de organisator van het evenement (terugbetaling, voucher of overdracht van het ticket naar het volgende jaar).

15. Wijzigingen door de reisorganisator

15.1: Reisorganisator heeft het recht de overeenkomst te wijzigen wegens gewichtige redenen, genoemd in artikel 13 “Opzegging door reisorganisator”.

15.2: Wanneer de oorzaak van de wijziging:
a: aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
b: aan reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van reisorganisator.
c: noch aan de reiziger noch aan reisorganisator kan worden toegerekend, maar aan leveranciers van reisorganisatie op de reisbestemming, zijn beide partijen zelf verantwoordelijk voor hun eigen schade en (gemaakte) kosten, welke zijn omschreven in artikel 13.

15.3: Wanneer de wijziging niet toe te rekenen valt aan de reiziger, zal reisorganisator indien mogelijk een alternatief aanbieden.

15.4: De reiziger kan de wijziging of het geboden alternatief slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt op grond waarvan de reiziger de overeenkomst wil ontbinden. Wanneer de reiziger het gebodene wil afwijzen, dient de afwijzing schriftelijk binnen vijf kalenderdagen gedaan te worden en ontvangen te zijn door reisorganisator.
Wanneer de reiziger het gebodene wil afwijzen dient de reiziger dit binnen 24 uur (één kalenderdag) schriftelijk kenbaar te maken aan VengaBarcelona. De reiziger heeft in dat geval recht op restitutie van het restbedrag en eventueel vermeerderd met het aanbetalingsbedrag indien reisorganisator nog geen kosten aan derden heeft gemaakt of indien de reis reeds ten delen is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan.

15.5: Indien na vertrek van de reiziger(s) een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of reisorganisator bemerkt dat zij in een belangrijk deel van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt reisorganisator er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis.

16. Aansprakelijkheid en overmacht

16.1 De reiziger dient zelf alle instructies, aanwijzingen en algemene voorwaarden (ofwel boekingsvoorwaarden) van VengaBarcelona en de eventueel door haar ingeschakelde hulppersonen en leveranciers na te leven.

16.2 VengaBarcelona aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schadeclaims van welke aard dan ook indien:

16.2a) de tekortkoming niet aan haar is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

  • de tekortkoming toe te rekenen is aan de reiziger zelf; of
  • de tekortkoming niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten of producten is betrokken; of
  • de tekortkoming te wijten is aan een gebeurtenis die VengaBarcelona of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
  • de tekortkoming te wijten is aan overmacht, zijnde abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden;

16.2b) de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering en/of ziektekostenverzekering of indien de reiziger via een andere weg reeds schadeloos bent gesteld;

16.2c) en voor zover een verdrag of wet de aansprakelijkheid uitsluit of beperkt.

16.3 VengaBarcelona is verantwoordelijk voor het goed organiseren en reserveren van activiteiten (van derden) die een pakket kan bevatten.Reiziger is zelf verantwoordelijk bij deelneming aan activiteiten die eventueel in een pakketreis zijn verweven zoals fietsours,water- en sportactiviteiten etc. Schade ,verlies of diefstal aan bagage alsmede medische kosten zijn voor rekening van reiziger. VengaBarcelona zal klanten altijd adviseren een goede reisverzekering te regelen alvorens af te reizen.

17. Hulp en bijstand
17.1: VengaBarcelona is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

17.2: Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen kosten. Voor VengaBarcelona bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht: voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

17.3: De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van VengaBarcelona ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

18. Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid

18.1: In het geval dat de reisorganisatie terecht aansprakelijk wordt gehouden voor door de reiziger geleden schade voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal éénmaal de reissom.

18.2: de mogelijk te vorderen schadevergoeding bij alle vormen van opgelopen lichamelijk letsel, anders dan door de reisverzekering die de reiziger heeft afgesloten gedekt, bedraagt maximaal éénmaal de reissom.

19. Verplichtingen van de reiziger

Van de reiziger wordt verwacht op een positieve manier deel te nemen aan de reis en het reizen in groepsverband. Ook dient de reiziger respectvol om te gaan met de lokale culturele gebruiken en omgangsvormen en met respect de lokale bevolking en hun cultuur te behandelen.

De reiziger is zelf aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

De reiziger dient zich te houden aan afspraken betreffende plaats en tijd van reisonderdelen. De gevolgen van het niet nakomen van deze afspraken zijn voor rekening van de reiziger en schade die door hulppersonen na afloop van de reisovereenkomst worden doorberekend, zijn voor rekening van de reiziger.

De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren waardoor een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door VengaBarcelona van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reiziger en de reiziger zal geen aanspraak kunnen maken op schadevergoeding op grond van derving van het reisgenot en/of de niet-nagekomen prestatieplicht van reisorganisator.

De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken.

20. Klachten tijdens en na de reis
20.1 VengaBarcelona doet haar uiterste best om de reis goed te laten verlopen. Niettemin kunnen zich toch problemen voordoen. Indien de reiziger op enig moment onverhoopt een klacht hebt of zich een probleem voordoet, dient de reiziger hiervan direct melding te maken op het telefoonnummer van VengaBarcelona en deze melding per email aan VengaBarcelona te bevestigen. Deze melding dient ertoe VengaBarcelona in staat te stellen om het probleem, zo mogelijk ter plekke en direct, te verhelpen.

20.2 Klachten die tijdens de reis niet of niet direct (aantoonbaar) overeenkomstig artikel 20.1 zijn gemeld, zullen bij terugkomst niet in behandeling worden genomen. Indien jouw, tijdig gemelde, klacht op reis niet naar wens wordt opgelost, dien je deze binnen 15 dagen na terugkomst per e-mail bij VengaBarcelona in te dienen, bij gebreke waarvan de klacht niet meer in behandeling zal worden genomen en de eventuele rechten van de reiziger komen te vervallen.